Zarejestruj się
Zapamiętaj mnie
Regulamin

§1. Postanowienia ogólne 

1. Korzystanie przez użytkownika z serwisu www.BeczkaPrezentow.pl (dalej zwany „Serwis”) oznacza, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

2. Serwis tworzą jego właściciele oraz użytkownicy Internetu, po wcześniejszej rejestracji w Serwisie.

3. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi, jak również zobowiązuje się nie zamieszczać treści i materiałów chronionych prawami autorskimi.

4. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na zamieszczanie treści oraz banerów reklamowych na stronach Serwisu.

5. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia materiałów i treści, które uznają za niezgodne z niniejszym Regulaminem.

6. Jeżeli osoba korzystająca z Serwisu zaobserwuje zachowania się niezgodnie z Regulaminem, powinna o tym niezwłocznie poinformować administratora Serwisu.

7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, właściciele Serwisu mają prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.

8. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez uzasadnienia przyczyny. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu zostaną niezwłocznie powiadomieni o zmianach poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

 

§2. Dane użytkownika Serwisu
 

1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji oraz w przypadku późniejszej modyfikacji.

2. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu poprzez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela Serwisu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z usług Serwisu.

3. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez właścicieli Serwisu danych umieszczonych na stronie do celów statystycznych, konkursowych, marketingowych i informacyjnych. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wysyłania użytkownikom Serwisu informacji konkursowych, marketingowych i informacyjnych.

4. Właściciele Serwisu zobowiązują się nie udostępniać zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

§3. Treści zawarte i zamieszczane w Serwisie
 

1. Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczone przez użytkowników.

2. Właściciele Serwisu nie dają gwarancji co do prawdziwości publikowanych treści, w tym w szczególności co do ceny przedstawianych produktów. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby były one zgodne z prawdą.

3. Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści i materiały zgadza się równocześnie na nieodpłatne opublikowanie i udostępnienie ich innym użytkownikom Internetu przez Serwis.

4. Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści i materiały wyraża zgodę  na nieodpłatne przekazanie  pełnych  majątkowych praw autorskich do nich, tzn do tekstu i zdjęć, na rzecz właścicieli Serwisu.

5. Użytkownik umieszczając w Serwisie materiały i treści zapewnia, iż posiada do nich wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Serwis bezpośrednio do użytkownika, który wraz z dodaniem treści zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

6. Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów i treści :

    - naruszających prawo polskie i międzynarodowe,

    - chronionych prawami autorskimi lub naruszających prawa innych osób,

    - skopiowanych z innych serwisów i stron www,

    - reklamowych, w tym odnośników do stron www, bez uprzedniej zgody właścicieli serwisu,

    - o charakterze pornograficznym,

    - pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, dyskryminację, narkotyki

    - naruszających uczucia religijne, prywatność, dobro osobiste i godność innych osób.

7. Właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo ingerowania w treści zamieszczane w Serwisie w zakresie korekty ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej oraz w zakresie zmiany tytułu, przyporządkowania do kategorii, okazji, wieku, ceny bez poinformowania i zgody autora.

8. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w serwisie po zatwierdzeniu przez właścicieli Serwisu. Nie dotyczy to komentarzy, ocen i treści umieszczanych na forum, te dostępne są niezwłocznie po umieszczeniu przez użytkownika.

9. Właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia materiałów i treści niezgodnych z prawem lub budzących jakąkolwiek wątpliwość pod względem autorstwa.

10. Właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia materiałów i treści stanowiących lub zawierających reklamę nieopłaconą na rzecz Serwisu. W celu wykupienia reklamy prosimy o skorzystanie z zakładki Reklama lub kontakt na adres marketing@beczkaprezentow.pl.

 

§4. Prawa autorskie.
 

1. Wszelkie prawa do materiałów i treści dostępnych na stronie Serwisu są zastrzeżone na rzecz Serwisu.

2. Serwis oraz wszystkie zamieszczone w nim materiały podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu treści zawartych na stronie Serwisu.

4. Dozwolone jest korzystanie z materiałów zamieszczonych w Serwisie w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do zamieszczonych w Serwisie treści.

6. Jakiekolwiek inne niż wymienione w punktach poprzednich wykorzystanie treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody właścicieli Serwisu jest zabronione.

 

© 2013 :: Wszelkie prawa zastrzeżone :: beczkaprezentow.pl

Page rendered in 0.0698 seconds, using 6.03MB.

Powered Proudly by Bonfire v0.6